Ukioklubas Naujienos Miškininkystė Investicijoms miškuose – ES parama

Visi straipsniai

Gairės

Baltijos šalys, Žalioji savaitė, lizingas ūkininkams, serbentai, sėjos darbai, valstybinės žemės pirkimas, ūkininkavimas, Ekoagros, augalininkystės produktų tyrimai, ožkos, šakotis, ES parama 2014-202, importas, utilizavimas, žemės ūkio ateitis, dirvos mėginiai, mėsa, kviečių supirkimo kainos, orai, žemės įstatymas, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara, ankstyvos bulvės, liga, veisliniai gyvuliai, medaus kainos.
daugiau

Investicijoms miškuose – ES parama

Gairės: ES parama, valstybiniai miškai, miškai, miško valda.
2012-05-17

Miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai nuo 2012 m. gegužės 7 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Ši priemonė skirta siekiantiems atkurti, išsaugoti bei išplėtoti miškų, esančių kaimo vietovėse, ekologines ir rekreacines funkcijas.

Investicijoms miškuose – ES parama
nuotr.
Paraiškų paramai gauti laukiama iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ gali kreiptis privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai
 
Miško valda, kurios ūkinei veiklai vykdyti prašoma paramos, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojama, valdoma panaudos ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Jei miško valda valdoma bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, pareiškėjas privalo pateikti bendraturčių sutikimą, kad pareiškėjui leidžiama vykdyti projekte numatytas investicijas.
 
Statiniai, į kuriuos investuoja privačių miškų savininkai, turi būti valdomi pareiškėjo nuosavybės teise. Valstybinių miškų valdytojai šiuos statinius gali valdyti kitais pagrindais.
Skolintos lėšos projektui įgyvendinti negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Pagrindinės išlaidos, tinkamos finansuoti pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, yra šios:
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai (numatyti gamtotvarkos planuose);
 • kraštovaizdžio formavimo kirtimai medynuose;
 • miškuose esančių pievų ir pelkių buveinių išvalymas nuo sumedėjusios menkavertės augalijos;
 • biotechninės priemonės, apsaugančios saugomų miško gyvūnų radvietes ir gerinančios gyvenamosios aplinkos jose sąlygas (radviečių aptvėrimas, inkilų paukščiams, šikšnosparniams, vabzdžiams iškėlimas, dirbtinių lizdaviečių įrengimas ir kitų saugomų rūšių ir buveinėms išsaugoti skirti gamtotvarkos veiksmai);
 • medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais (tik tam tikrų rūšių medžiams), iki 300 m2 ploto kūdrų įrengimas (ne daugiau kaip 1 vnt./ha) ir atnaujinimas (investicijos turi būti numatytos miškotvarkos projekte);
 • priemonės miško keliams per ekologiškai jautrias zonas laikinai uždaryti;
 • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros, stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimas ir gerinimas (investicijos turi būti numatytos miškotvarkos projekte): rekreaciniai (pažintiniai) takai (iki 2 m pločio), pavėsinės (iki 25 kv. m.), apžvalgos aikštelės, transporto priemonių stovėjimo aikštelės (su žvyro danga) ir pan.;
 • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros objekto apšvietimas;
 • rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai (numatyti miškotvarkos projekte);
 • pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo rezervatiniuose (I grupės) ir ekosistemų apsaugos (II grupės), taip pat NATURA 2000 tinklo teritorijų miškuose darbai;
 • miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas (ne daugiau kaip 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) be pridėtinės vertės mokesčio (PVM)).
 
Verta paminėti, jog tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos. Taip pat projekte numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų.
 
Kompensuojama iki 90 proc. tinkamų projekto išlaidų
 
Paramos lėšomis kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų projekto išlaidų. Vienam projektui įgyvendinti didžiausia paramos suma siekia 345 280 Lt. Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo.
 
Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį ir pateikti miško valdos, į kurią daromos investicijos, miškotvarkos projektą.
 
Numačius investuoti į miškų rekreacinę infrastruktūrą, su paraiška reikia pateikti ir techninius/specialiuosius projektus miškų rekreacinės infrastruktūros objektams įrengti bei kitus dokumentus (jei jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus).
 
Jei paramos prašoma kraštovaizdžio formavimo kirtimams, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu reikia pateikti ir leidimą kirsti mišką.
 
Pirmenybė – negavusiems paramos
 
2012 m. KPP priemonei „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinti iš viso skirta 5 mln. Lt. Jei paraiškose prašomos paramos suma viršys skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytus projektų pirmumo kriterijus.
 
Pirmiausia parama bus skiriama tiems pareiškėjams, kurie nėra gavę EB paramos miškų sektoriuje (2004–2006 metų Lietuvos bendrojo programavimo dokumento priemonė „Miškų ūkis“, KPP priemonės: „Miškų ekonominės vertės didinimas“, priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritys „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“).
 
Antrasis kriterijus palankus pareiškėjams, kurie yra privataus miško savininkai. Pagal trečiąjį kriterijų atsižvelgiama, kokio tipo miškuose vykdomas projektas. Projektai, vykdomi II B grupės (rekreaciniuose) miškuose, turi pranašumą kitų projektų atžvilgiu. Kiti taikomi pirmumo kriterijai – ar pareiškėjas prašo mažesnės paramos sumos ir ar projektas skirtas miško ekologinei vertei didinti. (Projektų pirmumo vertinimo kriterijai išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka.)
 
Jeigu paraiškoje nebus duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitikimą pirmumo kriterijui, vertinant paraišką laikoma, kad pareiškėjas neatitinka pirmumo kriterijaus.
 
Tinkamai užpildyti paraišką
 
Primename, kad paraiška paramai gauti turi būti pateikta spausdintine forma. Ji turi būti tinkamai užpildyta, išsamiai informuojant apie tai, kaip projektas padės pasiekti tikslus, kokia bus jo nauda, kaip projektas susijęs su priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ tikslais. Taip pat ji turi būti tinkamai sukomplektuota. Paraišką paramai gauti galima įteikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.
 
KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisykles rasite .
Dalintis:

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite