Ukioklubas Naujienos Netradicinis verslas Kavinės atidarymas ir prekyba maisto produktais

Visi straipsniai

Gairės

daugiametės žolės, maisto produktai, LKTA, išmokos už bulius 2011, susirinkimas, naminė duona, kaino, trąšų barstymas, Lietuvos pieno ūkių asociacija, Lietuvos kaimo ateitis, parama investicijoms į žemės ūkio valdas, mikroorganizmai, gamyba, šeimos ūkiai, mėšlo tvarkymo taisyklės, sodinukai, progresinis pajamų mokestis, derliaus nuėmimas, žūklė, Agritechnica 2011, kaimo bendruomenė, pieno matavimo priemonės, paukštynas, nepalankios ūkininkauti vietovės, asbesto programa.
daugiau

Kavinės atidarymas ir prekyba maisto produktais

Gairės: reikalavimai, prekyba, VMVT, maisto produktai, darbuotojai, kavinė, patalpos.
2012-06-13

Pateikiame 10 žingsnių norint pradėti prekiauti maisto produktais ar atidaryti kavinę. Straipsnis skirtas verslininkams, planuojantiems atidaryti savo restoraną, kavinę, valgyklą ar užkandinę. Taip pat pateikiame reikalavimus norint prekiauti maisto produktais.

Kavinės atidarymas ir prekyba maisto produktais
nuotr.

1. Veiklos įregistravimas

Koks leidimas reikalingas?

Visi subjektai, kurie vykdo maisto tvarkymo veiklą: kavinės, restoranai, barai, užkandinės, kurios pašildo, kepa kulinarijos gaminius ar (ir) pusgaminius, veiklą vykdo tik tam tikro sezono metu, didmeninės, mažmeninės parduotuvės, sandėliai, vaistinės, prekybos kioskai, gatvės prekeiviai ir kt. privalo turėti nustatyta  tvarka išduotą  leidimą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – MTSPP).

Kur kreiptis dėl MSTPP?

Kreiptis į atitinkamą  teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, pvz., jeigu planuojama atidaryti kavinę Kaune, reikia kreiptis į Kauno valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų kontaktus galima rasti internete www.vmvt.lt/ struktūra ir kontaktai/

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai reikia pateikti:

 1. Nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo. Jį galima susirasti internete adresu: http://vmvt.lt/lt/top/viesosios.paslaugos/isduodami.dokumentai/maisto.tvarkymo.subjekto.patvirtinimo. pazymejimas/
 2. Maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu.
 3. Maisto tvarkymo proceso aprašymą.
 4. Įmonės ar bendrovės  vadovo  įsakymą dėl  Rizikos - veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo  taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstos savikontrolės sistemos taikymo.

Kas yra maisto tvarkymo patalpų projektas?

Patalpų projektas – maisto tvarkymo patalpų planas (schema), kurioje sužymėtos visos su maisto tvarkymo veikla susijusios patalpos: virtuvė, lankytojų salė, buitinės patalpos, sandėliai, prekybos vieta ir pan. Patalpų projekte turi būti nurodyta maisto tvarkymo veikloje naudojama įranga, pvz.: prekystaliai, gamybiniai stalai, šaldymo įrenginiai ir kt. Patalpų projektas turi būti patvirtintas vadovo.

Kaip rašyti maisto tvarkymo proceso aprašymą?

Maisto tvarkymo proceso aprašyme reikia aprašyti:

 • planuojamą vykdyti veiklą: kavinė, užkandinė, restoranas, maisto tiekėjų pagal sutartį, gėrimų pardavimo vartoti vietoje (barų) veikla, prekyba fasuotais, nefasuotais, greitai gendančiais maisto produktais;
 • darbuotojus: nurodyti, kiek yra (bus) darbuotojų;
 • atliekų šalinimą: aprašyti, kur ir kaip planuojama  šalinti maisto atliekas;
 • kitą su maisto tvarkymo veikla susijusią informaciją.

Kas yra RVASVT savikontrolės sistemos taikymas ir kaip parengti įsakymą dėl savikontrolės?

Lietuvos  higienos  normos  HN 15:2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023; 2010, Nr. 142-7310) 3 punkto  nuostatos  reglamentuoja, kad maisto  tvarkymo subjektai  privalo tvarkant  maistą  taikyti RVASVT  sistemą,  parengtą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr.  852/2004  dėl maisto  produktų  higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 5 straipsnio nuostatas.

Maisto tvarkymo įmonės gali pasirinkti joms priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą: RVASVT sistemos ar Geros higienos praktikos taisyklių (toliau – GHPT) taikymą. GHPT smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms yra lengviau įdiegiamos, todėl jos populiaresnės.

Maisto tvarkymo šakų asociacijos, draugijos ėmėsi iniciatyvos kurti savo verslo šakų GHPT. Šiuo metu  jau parengta 15 GHPT įvairioms maisto verslo šakoms, tokioms kaip Viešojo maitinimo ir prekybos maisto produktais įmonėms.

GHPT taisyklės orientuotos  į smulkiųjų ir vidutinių maisto tvarkymo įmonių veiklą, jose išanalizuoti, įvertinti bei reglamentuoti vykdomo verslo bendrieji ir esminiai maisto saugos  reikalavimai, užtikrinantys gaminamų maisto produktų  rizikos vertinimą ir maisto saugos  reikalavimų vykdymą.

Kiekvienos smulkios ar vidutinės maisto tvarkymo įmonės  savininkas ar vadovas  įsakymu turi patvirtinti savo įmonės pasirengimo programą tvarkyti maistą pagal GHPT. Tuo atveju, kai maisto tvarkymo įmonė vykdo neaprašytą  taisyklėse maisto  tvarkymo veiklą, ši veikla turi būti atskirai aprašyta bei patvirtinta įmonės vadovo, o vėliau nustatyta  tvarka vykdoma kaip GHPT priedas (pvz.: pobūvių aptarnavimas, maisto produktų transportavimas ir kt.).

2. Reikalavimai patalpoms

 • Maisto patalpos turi būti suplanuotos, suprojektuotos ir įrengtos  taip, kad jose nesikauptų  nešvarumai, neaugtų pelėsiai, nesusidarytų garų kondensatas, neišsiskirtų nuodingų medžiagų ar pašalinių dalelių bei kitų teršalų, kurie galėtų patekti į maistą.
 • Patalpos turi būti švarios, tvarkingos. Sienos, lubos, grindys, durys, langai turi būti pagaminti iš netoksiškų, drėgmei nelaidžių medžiagų, lengvai plaunami.
 • Turi būti įrengtas natūralus, dirbtinis arba mišrus apšvietimas.
 • Patalpose turi būti natūrali ar mechaninė ventiliacija, kad nesikauptų  drėgmė, nebūtų pašalinių kvapų (pelėsių ir kt.).
 • Turi būti tiekiamas geriamas ir šaltas ir karštas vanduo, patogiose  vietose  įrengti  praustuvai  rankoms plauti, aprūpinta  rankų plovimo ir higieniško jų nusausinimo priemonėmis.
 • Turi būti įrengta nuotekų surinkimo sistema.
 • Visi paviršiai, kurie tiesiogiai gali liestis su maistu, turi būti iš lygių, plaunamų, korozijai atsparių medžiagų, švarūs, lengvai valomi, ir, jei būtina, dezinfekuojami.
 • Valymo ir dezinfekavimo priemonės negali būti laikomos tose pačiose patalpose, kur tvarkomas maistas.

3. Reikalavimai darbuotojams

Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą, išklausę privalomą higienos įgūdžių mokymo kursą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus: Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, taip pat asmens medicininę knygelę (sveikatos  pasą,  forma Nr. 048/a) su gydytojo  žyma „leista dirbti“. Šiuos reikalavimus nustato:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga  užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2008 m. įsakymas Nr. V-69„Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos  ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos  patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490).

4. Teisės aktai

MTSPP išdavimo tvarką reglamentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 patvirtinti „Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo reikalavimai“  (Žin., 2008, Nr. 123-4693).

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto tvarkymo veiklą:

 • 2002 m. Europos Parlamento  ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 178/2002, nustatantis  maisto įstatymo bendruosius principus  ir reikalavimus, įkuriantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).
 • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų  higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).
 • Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32- 893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139; 2004, Nr. 93-3397; 2005, Nr. 142-5107).
 • Sveikatos apsaugos  ministro 2005 m. rugsėjo  1 d. įsakymu Nr. V-675  patvirtinta  Lietuvos higienos norma  HN 15:2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023; 2008, Nr. 119-4522; 2010, Nr. 142-7310).
 • Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo   vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-107; 2011, Nr. 144-6778).

 

UkioKlubas.lt

Išsamesnės informacijos teirautis apie kavinės atidarymą ir prekybą maisto produktais:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel.
Nemokama telefono linija
Faks.
El. paštas www.vmvt.lt

 

Dalintis:

Komentarai (1)

* dekui  2013-02-09
labai daug naudingos informacijos radau apie reikalavimuis kavines atidarymui ir maisto prekybai, kaip tik kazka galvoju apie ekologisku valgiu pasiula, tik vis prisibijau, nezinau ar butu paklausa tokiems valgiams ir aisku ar atsipirktu

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Emigrantams.lt - Lietuvos emigrantai.

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite